• Kurlar
 • $ 6,32
 • 7,43
 • £ 8,5

Tonermatik.com.tr SATICI Üyelik Sözleşmesi

1. TARAFLAR

İşbu sözleşme; Tonermatik.com.tr” ve SATICI arasında, sözleşmenin SATICI tarafından elektronik olarak veya kağıt üzerinde imzalanarak onaylanması anında akdedilmiştir. İşbu sözleşmenin ekleri ve Tonermatik.com.tr hizmetlerinin kullanımına ilişkin bilfiil açıklamalar, sözleşmenin ayrılmaz birer parçasıdır. Bir kısım hizmet kullanım verileri ve hizmete konu ticari şartlar sözleşme akdi sonrası belirleneceği ve / veya bu verilerin sürekli değişkenlik göstermesi nedeniyle işbu sözleşmenin akdi sonrası bu verilerin ve ticari şartların karşılıklı kabulü ayrı bir elektronik ortamda gerçekleştirilecek, kabul edilen hususlar bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olacak ve tarafları bağlayacaktır.

2. TANIMLAR

Tonermatik.com.tr: Aydıntepe Mahallesi Dinçel Sokak No:1 Kat:5 Lider Plaza E-5 Yanyol Tuzla/İstanbul adresinde mukim TonerMatik Büro Makinaları Sarf Malzemeleri San. Dış Ltd. Şti
Hizmet/Hizmetler: “Üye”lerin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Tonermatik.com.tr” tarafından ortaya konulan; ilan yayınlama,’’Tonermatik.com.tr’’ Güvenli Alışveriş Sistemi” ve benzeri uygulamalar.
Kullanıcı/Kullanıcılar: Tonermatik.com.tr'a erişen gerçek ve tüzel kişiler.
TONERMATIK: Tonermatik.com.tr'un işbu sözleşme ile kapsamı belirlenen “Hizmetler”ini sunduğu ve alan adı www.Tonermatik.com.tr olan web sitesi.
Üye/Üyeler: İşbu sözleşme koşulları doğrultusunda Tonermatik.com.tr'a üye olan ve TONERMATIK”nde yer alan içerik, uygulama ve “Hizmetler”den yararlanan “ALICI” ya da SATICI olan gerçek ve tüzel kişiler.
Alıcı: Tonermatik.com.tr” üzerinde SATICI tarafından satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişi “Üye”.
Satıcı: Tonermatik.com.tr” üzerinde mal ve/veya hizmet satışa arz eden tüzel kişi “Üye”. Tonermatik.com.tr Güvenli Alışveriş Sistemi: Tonermatik.com.tr” tarafından, SATICI ile “ALICI” arasında satış akdi gerçekleştirildikten sonra “EK.1 – Tonermatik.com.tr Güvenli Alışveriş Sistemi”nde açıklanan sisteme uygun olarak verilen hizmet.
Mağaza: SATICIların, kendileri tarafından sağlanan bir ya da birden fazla mal ve/veya hizmete ilişkin ilanları kendileri için özel olarak ayrılan bir bölümde yayınlayabilme imkânına ve Tonermatik.com.tr” tarafından belirlenen diğer imkânlara sahip olabilecekleri, detaylı özellikleri TONERMATIK”nin ilgili bölümünde belirtilen ve TONERMATIK” üzerinden sağlanan “Hizmet”.
Üye Sayfası: SATICInın TONERMATIK”nde yer alan çeşitli uygulamalardan ve “Hizmetler”den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği sadece SATICI tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen SATICIya özel sayfa.

TONERMATIK Güvenli Alışveriş Hesabı: Tonermatik.com.tr Güvenli Alışveriş Sistemi”nin yürütülebilmesi amacıyla oluşturulmuş, TONERMATIK” tarafından yönetilen banka hesabı.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu sözleşmenin konusu, Tonermatik.com.tr” tarafından sunulan “Hizmetler”in, bu “Hizmetler”den “Satıcılar” tarafından yararlanılmasına ilişkin şartların ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.
İşbu sözleşmenin kapsamı ise, Tonermatik.com.tr'da yer alan tüm “Hizmet”, uygulama ve içeriğe ilişkin şart ve koşulların belirlenmesi olup, Tonermatik.com.tr” tarafından sağlanan “Hizmetler”e, kullanıma, içeriklere, uygulamalara, tüm “Üye”lere ve “Satıcılar”a yönelik her türlü beyan işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olarak kabul edilecektir. İşbu sözleşmenin “Üye” tarafından kabulü ile “Üye” Tonermatik.com.tr” tarafından yapılan “Hizmetler”e, kullanıma, içeriklere, uygulamalara, “Üye”lere ve kullanıcılara yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

 • 4.1. SATICIlık statüsünün kazanılması için, Tonermatik.com.tr'un seçimine göre SATICI olmak isteyen “Kullanıcı”nın Tonermatik.com.tr'da bulunan veya basılı olarak kendisine sağlanan üyelik formunu, üyelik formunda talep edilen bilgiler doğrultusunda gerçek bilgilerle doldurması, Tonermatik.com.tr” tarafından talep edilen gerekli belgeleri temin etmesi ve üyelik başvurusunun Tonermatik.com.tr” tarafından değerlendirilerek onaylanması ve işbu üyelik sözleşmesinin SATICI tarafından elektronik ortamda onaylanması veya SATICI tarafından kağıt üzerinde ıslak imzalı olarak imzalanması ve imzalı bu sözleşmenin Tonermatik.com.tr” tarafından onaylanması gerekmektedir. Onaylanma işleminin tamamlanması ve SATICIya bildirilmesi ile SATICIlık statüsü başlamakta ve SATICI işbu sözleşme ve Tonermatik.com.tr'un ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere kavuşmaktadır. Söz konusu üyelik şartlarını gerçeğe uygun olarak sağlamayan yanlış bilgiler verilmesi nedeniyle doğabilecek tüm zararlardan bizzat tüzel kişi üye “Kullanıcı” sorumludur. SATICIlık hak ve yükümlülükleri sadece SATICIlık başvurusunda bulunan tüzel kişi üzerinde doğmakta olup SATICI kesinlikle bu hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez. İşbu sözleşme ile belirlenen SATICIlık hak ve yükümlülüklerinin hangi gerçek kişi tarafından kullanılacağı ve yetkili kişinin kim olduğu konusunda ihtilaf bulunması ve bu hususta kişi veya kişilerin Tonermatik.com.tr'dan talepte bulunması halinde Tonermatik.com.tr’’ üyelik formunda yetkili olarak bildirilen kişinin yetkili olduğunu kabul edecek ve bu doğrultuda işlem yapacaktır; böyle bir durumda Tonermatik.com.tr'un üyelik bilgileri, üye işlemleri ve benzeri bilgiler doğrultusunda işbu madde içerisinde belirtilen kuraldan bağımsız olarak hareket etme hakkı saklıdır. Tonermatik.com.tr” tamamen kendi iradesi doğrultusunda ve herhangi bir sebebe dayanmadan SATICIlık başvurularını reddedebilir veya SATICIlık başvurusunun kabul edilmesini ek şart ve koşullara bağlayabilir. Tonermatik.com.tr”; işbu sözleşme ve Tonermatik.com.tr'da belirtilen kural ve koşullara aykırılık, SATICIlık başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının tespit edilmesi, SATICIlık başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun daha önce reddedilmiş olması, SATICInın gerçekleştirdiği işlemlerin Tonermatik.com.tr” için hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi sebepleri ve benzeri sebepler de dâhil olmak üzere, haklı bir sebebe dayanarak veya herhangi bir sebebe dayanmadan ve herhangi bir bildirimde bulunmadan, her zaman herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın SATICInın Tonermatik.com.tr'daki üyeliğine son verebilir veya üyeliği dondurabilir ve/veya işbu sözleşmeyi feshedebilir.
 • 4.2. SATICI, Tonermatik.com.tr'un, Tonermatik.com.tr'da tüm “Üye”ler ve “Kullanıcı”lar tarafından sağlanan içerikler de dâhil olmak üzere her türlü ilanın, bilginin, içeriğin ve görselin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bu içerik ve ilanların internet üzerinden teşhirinin hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını, söz konusu ilan ve içeriklerden ve bunlar sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı Tonermatik.com.tr'un, Tonermatik.com.tr” çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.
 • 4.3. SATICI, Tonermatik.com.tr üzerinden Tonermatik.com.tr'un kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, bu linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portaller, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Tonermatik.com.tr'un herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.
 • 4.4. SATICI, Tonermatik.com.tr'a kendisi tarafından yüklenen bilgi, içerik ve ilanların doğru ve hukuka uygun olduğunu, karalama, kötüleme, itibar zedeleyici beyan, hakaret, iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka veya ahlaka aykırı nitelik taşımayacağını, bu bilgi ve içeriklerin Tonermatik.com.tr” üzerinde yayınlanmasının veya ilanlarda belirttiği mal ve hizmetlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını, hak ihlaline sebep olmadığını, söz konusu ilan ve içeriklerin ilgili olduğu mal ve hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için tüm hak, yetki ve sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.
 • 4.5. SATICI, Tonermatik.com.tr'a kendisi tarafından yüklenen bilgi, içerik ve ilanlarda iletişim bilgilerini doğrudan veya dolaylı olarak yayınlamayacağını, diğer “Üye”lere bu bilgileri göndermeyeceğini, Tonermatik.com.tr'un bilgisi dışında “ALICI”larla Tonermatik.com.tr'da sağlanan ve / veya Tonermatik.com.tr” tarafından onaylanan iletişim yöntemleri dışında iletişime geçmeyeceğini aksi takdirde Tonermatik.com.tr'un her türlü zararını karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • 4.6. Her SATICI, “Üye” ve “Kullanıcı” statülerinde iken Tonermatik.com.tr” üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda; işbu sözleşmenin hükümlerine, Tonermatik.com.tr'da belirtilen tüm şart ve koşullara ve yürürlükteki mevzuata, ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini, Tonermatik.com.tr” üzerinden kendisi tarafından yüklenen ilanlarda reklam veren, satıcı, vergi mükellefi veya benzeri sıfatlarla ilgili mevzuatın gerektirdiği önlem ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, bu kural ve koşulları anladığını ve kabul ettiğini beyan eder. “Üye”nin Tonermatik.com.tr” dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.
 • 4.7. Tonermatik.com.tr”, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi halinde SATICInın kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır. Bu bilgiler “Üye”ler arasında çıkan uyuşmazlıklarda diğer “Kullanıcı”ların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsamlı sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer “Kullanıcı”lara iletilebilecektir.
 • 4.8. SATICInın “Üye Sayfası”na erişmek ve Tonermatik.com.tr” üzerinden bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Tonermatik.com.tr” tarafından oluşturulmakta ve şifre bilgileri dilediği zaman SATICI tarafından değiştirilebilecek olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen SATICInın sorumluluğundadır. “Üye”, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu; bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • 4.9. Tonermatik.com.tr'un herhangi bir şekilde hukuka aykırı kullanımına ve özellikle aşağıda belirtilen kapsamda Tonermatik.com.tr'un her türlü kullanımına ve Tonermatik.com.tr” üzerindeki içeriğin bütününün veya bir bölümünün her türlü elde edilmesine, kopyalanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve Tonermatik.com.tr” üzerindeki içeriğe link verilmesine izin vermemekte ve rıza göstermemektedir.
  • “ Tonermatik.com.tr'un “Üye”, “Kullanıcı” veya üçüncü bir kişi tarafından kendisine ya da başka bir kişiye ait veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek amacıyla kullanılması;
  • “ Tonermatik.com.tr'un bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması;
  • Yanlış bilgiler kullanılarak veya başka bir kullanıcının bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı kişisel bilgiler, ikametgâh adresi, e-posta adresi, iletişim, ödeme ve hesap bilgileri vermek suretiyle gerçek olmayan kullanıcı hesapları oluşturulması ve bu hesaplar üzerinden hukuka aykırı şekilde Tonermatik.com.tr'un işbu kullanım koşulları ya da SATICI üyelik sözleşmesi ve ekleri kapsamında veya kapsamı dışında kullanılması, başka bir kullanıcının hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması, hesap oluşturulması;
  • “ Tonermatik.com.tr'un her türlü yasadışı veya hileli amaçla kullanılması;
  • Kişisel gizlilik ve yayın hakları da dâhil olmak üzere telif hakkı alınmış, hukuken korunan veya Tonermatik.com.tr'a ya da 3. şahsa ait içeriğin tamamının veya bir kısmının sahibi olmadan veya izinsiz kullanılması, kopyalanması, değiştirilmesi, iletilmesi, yerine yenisinin yerleştirilmesi;
  • Herhangi bir işlemin fiyatının manipüle edilmesi ya da diğer kullanıcıların işlemlerine müdahale edilmesi;
  • Geçersiz veya izinsiz ya da Tonermatik.com.tr Güvenli Alışveriş Sistemi” dışında bir ödeme şekli kullanılması, hizmet bedelinin, fatura ve ödeme süreçlerinin manipüle edilmesi;
  • Yorum ve puanlama sistemlerinin Tonermatik.com.tr” dışı amaçlar için ve kullanılma amaçları dışında kullanılması (Tonermatik.com.tr'daki yorumları Tonermatik.com.tr” dışında yayınlamak gibi);
  • Zincir mektup veya istenmeyen e-posta (spam) yayılması;
  • Virüs veya Tonermatik.com.tr'a, Tonermatik.com.tr'un veri tabanına, Tonermatik.com.tr” üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması;
  • “Kullanıcı”lar hakkında izinleri olmadan, e-posta adresleri dâhil, herhangi bir bilgi toplanması;
  • “ Tonermatik.com.tr” tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerine makul olmayan veya orantısız derecede büyük yükler getiren ya da söz konusu iletişim veya teknik sistemleri her ne suretle olursa olsun engelleyen,durduran, aksatan,bozan, değiştiren bir şekilde Tonermatik.com.tr'a erişim sağlanmaya çalışılması;
  • “ Tonermatik.com.tr’’un önceden yazılı iznini alınmaksızın, Tonermatik.com.tr” üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) veri taraması (data crawling) vb. “screen scraping” yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde Tonermatik.com.tr'da yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması, kullanılması;
 • İşbu sözleşme ile belirlenen kullanım sınırları dışında Tonermatik.com.tr'un ve Tonermatik.com.tr” üzerindeki içeriğin kullanılması hukuka aykırı olup; Tonermatik.com.tr'un ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.
 • 4.10. Tonermatik.com.tr”, SATICI tarafından Tonermatik.com.tr'a beyan edilen “Üye” bilgilerini, Tonermatik.com.tr” web sitesinde ve bu sözleşme içinde açıklanan kullanımlar, işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerini ve Tonermatik.com.tr'un işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesini ifa ve kendisi tarafından belirlenen istatistiki değerlendirmeler, Tonermatik.com.tr'un iş ortakları tarafından ortaya koyulan faaliyetlerin ve uygulamaların reklamı ve pazarlanması amacıyla, söz konusu yükümlülükleri ifa edebilmesi için gereken sürelerde kullanabilir ve saklayabilir ve üçüncü kişilere açıklayabilir. SATICI, bilgilerinin Tonermatik.com.tr” tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder.
 • 4.11. “Site”ye üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Tonermatik.com.tr ve Tonermatik.com.tr ‘a iştiraki olan tüm şirketler tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, “Site”ye üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, Tonermatik.com.tr’a iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, Tonermatik.com.tr ve Tonermatik.com.tr’a iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, Tonermatik.com.tr’a iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, Tonermatik.com.tr ve Tonermatik.com.tr’a iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece Tonermatik.com.tr ve Tonermatik.com.tr’a iştiraki olan tüm şirketlerin kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Tonermatik.com.tr ve Tonermatik.com.tr’a iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini Tonermatik.com.tr'a iletebilir.
 • 4.12. SATICI; kendisi tarafından Tonermatik.com.tr'a sağlanan her türlü bilgi, içerik, materyal veya verinin virüs, casus yazılım, kötü niyetli yazılım, truva atı, vb. gibi Tonermatik.com.tr'a veya herhangi bir parçasına zarar verecek nitelikte materyalleri içermemesi için gerekli her türlü tedbiri (gerekli anti-virüs yazılımlarını kullanmak da dâhil olmak üzere) aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • 4.13. Tonermatik.com.tr'da sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman ve hiçbir bildirimde bulunmadan değiştirebilir; “Üye”lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri “Kullanıcılar” da dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilir ve silebilir, “Üye”lerin Tonermatik.com.tr'a yüklediği içerikleri ve “Üye”ler arasındaki Tonermatik.com.tr” üzerinden gerçekleştirilen mesajlaşma da dâhil olmak üzere iletişimi her zaman izleyebilir, kontrol edebilir ve bu iletişimi saklayabilir. SATICI, Tonermatik.com.tr” üzerinden gerçekleştirdiği tüm iletişimi; Tonermatik.com.tr” üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler doğrultusunda gerçekleştirdiğini ve bu iletişimi özel iletişim amacıyla veya başka amaçlarla kullanamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • 4.14. SATICI ve " Tonermatik.com.tr" ekte yer alan “EK.3 - Pazaryeri Satıcı Bilgileri Formu”ndaki ücret ve ödeme koşullarında anlaşmışlardır. Söz konusu ücret ve ödeme koşulları ayrıca “Üye Sayfası”nda belirtilerek " Tonermatik.com.tr"da beyan edilmiştir. Tonermatik.com.tr'da ilan edilen ücret ve ödeme koşullarında Tonermatik.com.tr” her zaman değişiklik yapabilecek olup, yapılacak değişikliklere ilişkin SATICIya onay e-postası gönderilecek, SATICInın onayını takiben değişiklikler uygulanacaktır. Ancak ekte yer alan “EK.3 - Pazaryeri Satıcı Bilgileri Formu”nda belirtilmeyen ürün gruplarına ilişkin ücret ve ödeme koşullarını Tonermatik.com.tr” tek taraflı olarak belirleyecek ve SATICI bu ücret ve ödeme koşullarını kendi “Üye Sayfası”nda görebilecektir. Bu ücret ve ödeme koşulları değişkenlik gösterebilecek olup SATICInın ürün satışı için “Üye Sayfası”nda fiyat girişi gerçekleştirdiği anda yayında olan ücret ve ödeme koşulları geçerli olacaktır. SATICI “Hizmet”lerden ancak Tonermatik.com.tr'da beyan edilen söz konusu ücretleri yine Tonermatik.com.tr'da beyan edilen söz konusu ödeme koşulları ve araçları ile tam ve eksiksiz olarak ödemesi karşılığında faydalanabilecektir. Tonermatik.com.tr'da yer alan diğer “Hizmetler”le ilgili olarak istediği takdirde ücret belirleyebilir; böyle bir durumda SATICInın ilgili “Hizmetler”den faydalanması ücretin tam ve eksiksiz olarak ödenmesi koşuluna bağlıdır. Uygulamalarla ilgili ücretler, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük tarihleri Tonermatik.com.tr'un ilgili bölümlerinde ilan edilecektir. Tonermatik.com.tr'da çeşitli “Hizmet”lerin ücretsiz veya indirimli olarak sunulması imkânı bulunmakta olup, Tonermatik.com.tr” her zaman söz konusu indirimli veya ücretsiz “Hizmet“ sunumundan tek taraflı olarak vazgeçip, “Hizmet”i ücretli veya tam ücretli olarak sunmaya başlayabilir. Tonermatik.com.tr Güvenli Alışveriş Sistemi” “Hizmet”i için Tonermatik.com.tr” tarafından SATICIdan alınan hizmet ücretlerinde, ilgili satışın “ALICI” tarafından iptal edilmesi halinde bu satış işlemi için Tonermatik.com.tr” tarafından SATICIdan alınan hizmet ücreti SATICIya iade edilir.
 • 4.15. SATICI, Tonermatik.com.tr'un, SATICI tarafından Tonermatik.com.tr'a girilen ilanların, içeriklerin ve görsellerin üçüncü kişilere ait sitelerde ve sistemlerde görüntülenebilmesi, işlenmesi ve derlenmesi amacıyla anlaşmalar yapabileceğini, SATICI tarafından Tonermatik.com.tr'a girilen ilanların, içeriklerin ve görsellerin Tonermatik.com.tr’’un reklam ve tanıtımı için hazırlanan görsel ve içeriklerde kullanılabileceğini, bu konuda gerekli her türlü hak ve yetkiyi herhangi bir sayı, süre ve yer kısıtlamasına tabi olmaksızın ve bu uğurda herhangi bir bedel talebinde bulunmaksızın Tonermatik.com.tr'a verdiğini kabul ve beyan eder.
 • 4.16. Tonermatik.com.tr”, SATICInın işbu sözleşme koşullarına ve Tonermatik.com.trMda beyan edilen kural ve şartlara uymaması, SATICInın Tonermatik.com.tr'a girdiği ilan ve içeriklerin işbu sözleşme ve Tonermatik.com.tr'da yayınlanan kural ve koşullara uygun olmaması, hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi, Tonermatik.com.tr” tarafından belirlenen içerik kategorileri kapsamında yer almaması veya yanlış bölümde yer alması, üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması sebebiyle, SATICIya herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgili ilanının yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir, “Üye”nin üyeliğine son verebilir ve işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. “Üye”, böyle bir durumda ilgili “Hizmet” için ödemiş olduğu bedelin iadesini Tonermatik.com.tr'dan talep ve dava etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca Tonermatik.com.tr'un herhangi bir sebep belirtmeksizin ve ihtarda bulunmaksızın sözleşmeyi istediği zaman tek taraflı fesih haklı saklıdır.
 • 4.17. SATICI tarafından Tonermatik.com.tr'da yer verilecek ürünler ikinci el ürün olamaz.
 • 4.18. SATICInın belli bir ürünü " Tonermatik.com.tr"daki satış fiyatı SATICInın internetteki başka platformlar da dahil satış fiyatından daha yüksek olamaz. SATICInın ürünü kendi e-ticaret platformu da dahil, çevrim içi diğer platformlarda Tonermatik.com.tr'daki satış fiyatından daha düşük fiyatla sattığı tespit edildiğinde Tonermatik.com.tr'un ürünün satışını durdurma hakkı saklıdır.
 • 4.19. Üyeliği dondurulan, üyelikten uzaklaştırılan veya üyeliği süresiz olarak yasaklanan kişilerin başka bir kullanıcı hesabıyla üye olmaları yasaktır. Bu yasağa aykırılık halinde oluşabilecek zararlardan Tonermatik.com.tr” sorumlu tutulamaz.
 • 4.20. SATICIdan “Üye” olma aşamasında ya da “Üye” olduktan belirli bir süre sonra kurumsal bilgileri ve/veya belgeleri istenebilecektir. SATICI, söz konusu belge ve bilgileri talep tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içerisinde Tonermatik.com.tr'a vereceğini ve söz konusu belge ve bilgilerde herhangi bir değişiklik olduğunda söz konusu değişikliği Tonermatik.com.tr'a derhal bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Tüzel kişinin Tonermatik.com.tr” ile ilgili yazışmaları ve görüşmeleri gerçekleştirecek yetkili kişisinin de bu aşamada belirtilmesi gerekmektedir. Bildirilen bu yetkilinin değişmesi halinde de SATICInın bu değişikliği derhal bildirme yükümlülüğü vardır. Bildirilen bu bilgi ve belgeler İnternet üzerinden üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir. SATICI tarafından gerekli bilgi ve belgelerin Tonermatik.com.tr” tarafından talep edilen zamanda verilmemesi halinde SATICInın üyeliği iptal edilebilecek, askıya alınabilecek veya Tonermatik.com.tr’un Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi kapsamında SATICIya aktarılacak mal/hizmet bedelinin aktarımı bilgi ve belgelerin verilmesine kadar geciktirilebilecektir.
 • 4.21. SATICI, satış akdinin tamamlanması ile “ALICI” ile arasında Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin akdedilmiş sayılacağını (bu sözleşme içerisinde belirlenen SATICI konumunda olduğunu) kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • 4.22. SATICI Vergi Usul Kanunu m. 232 uyarınca satılan, sağlanan ürün veya hizmetle ilgili fatura veya perakende satış fişi düzenlemek zorundadır. SATICI, “ALICI”ya gönderdiği mal ve/veya hizmeti fatura keserek teslim edeceğini veya sağlayacağını Tonermatik.com.tr Güvenli Alışveriş Sistemi”ne girerek Tonermatik.com.tr'a bildireceğini, başta Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun olmak üzere sair mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getireceğini, Tonermatik.com.tr'un bu satış akdinde taraf olmadığını ve işbu sözleşme ile belirlenen kapsam dışında herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, Tonermatik.com.tr'a yönelik olarak bu satış akdiyle ilgili yöneltilen her türlü talebe Tonermatik.com.tr” tarafından kendisine bildirilmesi halinde taraf olarak kendisinin cevap vereceğini, bu taleplere Tonermatik.com.tr” tarafından cevap verilmesi ve talebin yerine getirilmesi halinde talep sebebiyle Tonermatik.com.tr'un ödediği tüm bedelleri Tonermatik.com.tr'un belirttiği tarihte Tonermatik.com.tr'a ödeyeceğini ve/veya Tonermatik.com.tr'un talimatları doğrultusunda gerekli yükümlülükleri yerine getireceğini, Tonermatik.com.tr'a gelecek bu yöndeki taleplere karşı Tonermatik.com.tr”u her türlü adli ve idari makam önünde savunma yükümlülüğü olduğunu ayrıca bu sebeple Tonermatik.com.tr'un ödemek zorunda kalacağı her türlü zarar tazmini, idari para cezası ve benzeri bedelleri Tonermatik.com.tr'un ilk talebi halinde Tonermatik.com.tr'a ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Tonermatik.com.tr o ay içinde satışa konu olan malın bedeli üzerinden komisyon faturası düzenler ve hak edilen tutar mahsup edildikten sonra kalan tutar SATICIya ödenir.
 • 4.23. “ALICI” ve SATICI arasındaki işlemlerde ödemeler sadece, detayları EK -1 Tonermatik.com.tr Güvenli Alışveriş Sistemi dokümanında belirtilen Tonermatik.com.tr Güvenli Alışveriş Sistemi” kullanılarak gerçekleştirilebilir.
 • 4.24. SATICI EK.2 – Yasaklı Ürün ve Hizmetler’de belirtilen ürün ve hizmetleri Tonermatik.com.tr” üzerine ilan içeriği olarak yükleyemez, üçüncü kişilerle paylaşamaz, bu ürün ve hizmetlerin satışını veya pazarlamasını gerçekleştirmek amacıyla Tonermatik.com.tr” üzerinden “Üye”lere ve üçüncü kişilerle iletişime geçemez, başka internet sayfalarına veya iletişim bilgilerine yönlendirme yapamaz.
 • 4.25. SATICI, “ALICI”nın siparişi kendisine geçmesini takiben, ilgili ürün için Tonermatik.com.tr” sitesinde beyan edilmiş olan süre içerisinde ürünü “ALICI”ya teslimi için kargoya vermeyi kabul ve taahhüt eder. SATICInın, bahsi geçen süre içerisinde ürünü kargoya vermemesi ; SATICI’nın “ürünün stokta olmaması ve temin edilememesi sebebi ile sipariş için iptal talebi iletmesi veya sessiz kalması, SATICI’nın ürünü satın alan müşterinin iletişim bilgilerini kullanarak müşteriyi araması ya da müşteri tarafından iade edilen ürünü kabul etmemesi,teslim almaması veya ürün faturasını göndermemesi durumunda, Tonermatik.com.tr” tarafından her müşteriye ürünün bedeline göre, aşağıdaki tabloda bulunan tutarda hediye çeki tanımlanır ve bu miktar SATICInın hesabına Tonermatik.com.tr'a ödenmek üzere borç kaydedilir.
  Ürün Bedeli 0-10 TL 11-200 TL 201-500 TL 500 + TL
  Çek Bedeli Ürün değeri kadar 10 TL 25 TL 50 TL
  SATICI, Tonermatik.com.tr'un seçmiş olduğu kargo firmalarını ve sağladığı gönderi kodlarını kullanarak gönderi yapmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
  SATICI stokunda bulunmayan ürünü satışa açmayacaktır.
  SATICI, ürünün sitede belirtilen tedarik süresinin dolmasından itibaren 15 gün geçmesine rağmen hala tedarik edememişse veya bu süre geçmeden tedarik edemeyeceğini beyan etmişse, Tonermatik.com.tr”, siparişi iptal etme, müşteriyi memnun etmek için hediye çekleri veya muadil ürün gönderme ve bunların bedellerini SATICIdan tahsil etme hakkına haizdir. Bu gibi durumlarda satış gerçekleştiğinde Tonermatik.com.tr'un hak etmiş olduğu komisyon miktarı da SATICInın hesabına Tonermatik.com.tr'a ödenmek üzere borç kaydedilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Tonermatik.com.tr'un (ara yüz, ilan veri tabanı, içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm ögeleri Tonermatik.com.tr'a aittir ve/veya Tonermatik.com.tr” tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Tonermatik.com.tr” uygulamalarının, Tonermatik.com.tr'da yer alan bilgilerin ve Tonermatik.com.tr'un telif haklarına tabi çalışmalarının yeniden satışı, paylaşılması, dağıtılması, sergilenmesi ve üçüncü kişilerin erişimine sunulmasına Tonermatik.com.tr” tarafından izin verilmemektedir. İzin verilmeyen kullanımı gerçekleştiren kişiler, Tonermatik.com.tr'un ve üçüncü kişilerin uğradıkları zararları mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dâhil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Tonermatik.com.tr'un; Tonermatik.com.tr” ve Tonermatik.com.tr” üzerindeki uygulamaları ve içerikleri, bilgileri, telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya Tonermatik.com.tr” vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dâhil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve iş yapış modeline yönelik tüm hakları saklıdır.

6. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Tonermatik.com.tr”, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda Tonermatik.com.tr'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Ancak, yapılan değişikliği SATICInın kabul etmemesi halinde SATICI, işbu sözleşme süresince herhangi bir zamanda 15 gün önceden karşı tarafa yazılı olarak haber vermek kaydı ile sözleşmeyi feshedebilir. Fakat SATICI bu fesih gerçekleştiği takdirde fesih tarihine kadar olan kendisine verilen tüm siparişleri tamamlayacağını kabul ve taahhüt eder. İşbu sözleşme, SATICInın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez. İşbu madde sadece elektronik ortamda onaylanarak yürürlüğe giren sözleşmeler için geçerlidir.

7. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Tonermatik.com.tr” işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Tonermatik.com.tr” için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Tonermatik.com.tr'dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Tonermatik.com.tr'un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

8. GİZLİLİK

SATICI sözleşme ile ilgili ve /veya sözleşmenin ifası dolayısıyla öğrendiği tüm bilgileri ve/veya sözleşme ve sözleşme eklerine ilişkin taraflarca anlaşılan tüm şartları gizli veya ticari sır olarak kabul etmeyi ve bu bilgileri, yasal zorunluluklar hariç diğer tarafın yazılı izni olmadan, üçüncü kişilere vermemeyi, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı ve istihdam ettikleri yardımcı kişilerin de bu hususa uymalarının sağlanması için ellerinden gelen önlemleri almayı veya bu şekilde sonuçlanacak davranışlardan (sözleşmenin fotokopisinin ve/veya fotoğrafının çekilmesi, Tonermatik.com.tr'un rakipleriyle paylaşılması vb.) kaçınmayı ve işbu maddeye aykırılık nedeniyle Tonermatik.com.tr'un uğrayacağı tüm zarar ve ziyanı tanzim edeceğini Kabul, beyan ve taahhüt eder.

9. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

10. Tonermatik.com.tr KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

SATICI, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Tonermatik.com.tr'un kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, Tonermatik.com.tr”u yemin teklifinden ber’i kıldığını ve bu maddenin HUMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

11. BÜTÜNLÜK

İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

12. BİLDİRİM

Satıcılarla Tonermatik.com.tr'a kayıt olurken bildirdikleri e-posta adresi vasıtasıyla veya Tonermatik.com.tr'da yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-posta ile yapılan iletişim, yazılı iletişimin yerini tutar. E-posta adresini güncel tutmak ve Tonermatik.com.tr”u bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek SATICInın sorumluluğundadır.

13. YÜRÜRLÜK

8 (sekiz) sayfa, 13 (on üç) madde ve 3 (üç) ekten (EK.1 – Tonermatik.com.tr Güvenli Alışveriş Sistemi, EK.2 – Yasaklı Ürün ve Hizmetler, EK.3 – Pazaryeri Satıcı Bilgileri Formu) ibaret bu sözleşme sözleşmenin SATICI tarafından elektronik olarak veya kâğıt üzerinde imzalanarak onaylanması anında akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. İşbu sözleşmenin kağıt üzerinde imzalanarak onaylanmış olması halinde işbu sözleşme süresi içinde herhangi bir zamanda Tonermatik.com.tr” sözleşmenin elektronik ortamda SATICI tarafından onaylanmasını talep edebilir. İşbu sözleşmenin elektronik ortamda SATICI tarafından onaylandığı andan itibaren ıslak imzalı sözleşme yerine elektronik ortamda onaylanmış sözleşme geçerli olacaktır. İşbu sözleşme ......../......../.......... tarihinde tek nüsha olarak imzalanmış, tek asıl nüsha Tonermatik.com.tr’a bir fotokopi kopyası SATICI’ya teslim edilmiştir.

EK.1 - Tonermatik.com.tr Güvenli Alışveriş Sistemi

(Tonermatik.com.tr Güvenli Alışveriş Sistemi”ne ilişkin işbu sözleşmede yer alan terimler Üyelik Sözleşmesi’nin “Tanımlar” başlıklı maddesinde yer alan terimlerle aynı anlamda kullanılmaktadır)

A- GÜVENLİ ALIŞVERİŞ SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ

 • 1. Tonermatik.com.tr Güvenli Alışveriş Sistemi” hizmeti işbu sözleşmede belirtilen “ALICI” ve SATICI sıfatına sahip “Üye”lerin “Site”nin alt yapısını kullanarak alım-satım konusunda çevrimiçi (on-line) ortamda anlaşmalarını sağlayacak alt yapının kendilerine sunulması; bu alt yapı üzerinden varılan anlaşma koşullarına uygun olarak tarafların yüklendikleri borcun eksiksiz ifa edilebilmesi için taraflarca işbu sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde SATICInın ürünü “ALICI”ya göndermesi/hizmetin sağlanması ve “ALICI” tarafından Tonermatik.com.tr'un Tonermatik.com.tr Güvenli Alışveriş Hesabı”na aktarılan ürün bedelinin hizmet bedeli mahsup edilerek SATICInın hesabına transfer edilmesini amaçlayan (bu koşulların gerçekleşebilmesi “ALICI” ve SATICInın sorumluluğundadır) işbu sözleşmede, işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan eklerinde veya “Site”de detayları açıklanan sistemdir.
 • 2. Aşağıdaki hükümler, Tonermatik.com.tr Güvenli Alışveriş Sistemi Hizmeti”ni kullanan “ALICI” ve SATICI sıfatına sahip olan “Üye”lerin hak ve yükümlülükleri ile Tonermatik.com.tr'un bu hak ve yükümlülükler karşısındaki durumunu düzenlemektedir.
 • 3. SATIŞ: Tonermatik.com.tr Güvenli Alışveriş Sistemi Hizmeti”nde, “ALICI”, “Site”de ilanları gösterilen SATICIya ait ürün ve hizmet satın alma talebini; “Site”nin alt yapısını kullanarak yapar. SATICInın mal veya hizmetlerini “Site”de satışa sunması; ilan Tonermatik.com.tr'da yayınlandığı anda başlar. “ALICI”NIN, SATICIya ait ürünü Tonermatik.com.tr” sitesinden satın alarak ödemeyi yapması, işbu sözleşmenin kurulması anlamına gelir. Satın alma gerçekleştiğinde satış bedeli Tonermatik.com.tr Güvenli Alışveriş Hesabı”nda tutulmak üzere “Site” tarafından “ALICI”dan tahsil edilir.
 • 4. KARGOLAMA: Site ödemenin yapıldığını teyit ettikten sonra SATICIya ürünü göndermesi gerektiğini bildirir. Bu bildirimin akabinde SATICI, ilanında belirtmiş olduğu süre içerisinde ürünü “ALICI”nın belirttiği adrese gönderilmek üzere, Tonermatik.com.tr'un seçmiş olduğu kargo firmalarına ve sağladığı gönderi kodlarını kullanarak teslim eder. Ürünün “ALICI”ya ulaştığının kargo firması tarafından Tonermatik.com.tr'a bildirilmesini takiben, “ALICI”nın ürünün ya da mal veya hizmet ifasının ayıplı olduğu yönünde “Site”ye bir bildirimde bulunmaması halinde veya yasal süre içerisinde cayma hakkını kullanmaması durumunda, satış bedeli Tonermatik.com.tr” tarafından belirlenen süre içerisinde SATICInın hesabına aktarılır.
 • 5. İADE: “ALICI”nın cayma, caymaya bağlı iade, ayıp ve ayıba bağlı iade süreç ve şartları Tüketici Kanunu, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve sair ilgili yasal mevzuat ile düzenlenmiş olup, SATICI söz konusu mevzuat hükümlerine uymayı kabul, beyan ve taahhüt eder. SATICI, “ALICI” tarafından geri gönderilen ürünü teslim aldığını Tonermatik.com.tr” sisteminde belirtilen şartlar ve süreler dâhilinde Tonermatik.com.tr'aa bildirmek zorundadır. “ALICI”nın cayma hakkını kullandığını veya malı ayıplı olduğunu Tonermatik.com.tr'a bildirmesi halinde Tonermatik.com.tr” ayrıca bir inceleme ve SATICIdan konuya açıklama veya savunma alma yükümlülüğü bulunmaksızın satılan ürün bedelini ve varsa ek zarar bedellerini “ALICI”ya ödeyecek olup, söz konusu bedelleri SATICIya rücu edecektir. Rücu edilecek bedeller SATICIya işbu sözleşme kapsamında ödenecek tüm bedeller içerisinden mahsup edilebilir. Bu kapsamda SATICI Tonermatik.com.tr”u cayma hakkına ve ayıplı mala ilişkin bildirimlerin alınması ve bunlara ilişkin bedellerin “ALICI”ya ödenmesi hususunda yetkilendirmiştir.
 • 6. SATIŞIN KAPATILMASI: SATICI, sitede beyan edilen süre içerisinde ürünü kargoya teslim etmezse; Tonermatik.com.tr”, satışı iptal etme, müşteriye hediye çeki verme, hediye çeki ve komisyon ücretini SATICInın hesabına borç kaydetme ve SATICInın ilgili ürününü sitede satışa kapatma yetkisine ve hakkına sahiptir.
 • 7. BEYANLARIN ESAS ALINMASI: “Site”, ürünün gönderilmesi ve ürün bedelinin SATICI hesabına transfer edilmesi de dâhil tüm süreçlerde “ALICI” ve SATICInın beyanlarının gerçeğe uygun olduğu varsayımıyla hareket eder. “ALICI” ve SATICInın beyanlarının gerçeğe uygun olmaması nedeniyle ortaya çıkabilecek tüm sonuçlardan “ALICI ve SATICI doğrudan sorumludur. Sitenin, ürünün kargoya verilmesi veya “ALICI”ya ulaşması da dâhil herhangi bir süreci ayrıca kontrol etme yükümlülüğü bulunmayıp bu yükümlülükler “ALICI” ve SATICI tarafından doğrudan yerine getirilir. “ALICI” ve SATICI tüm bildirimlerini “site” ve “satıcı paneli” üzerindeki “Üye Sayfası” üzerinden “Üye Sayfası”nda belirtildiği şekilde gerçekleştirmekle yükümlüdürler. Usulüne uygun yapılmayan bildirimler hiç yapılmamış sayılacaktır. SATICI ve “ALICI”nın “Site” “Üye Sayfası” üzerinden yapmaları gereken bildirimleri yapmaları gereken sürelerde yapmamaları halinde ortaya çıkacak tüm sonuçlardan kendileri sorumludur. Tonermatik.com.tr'un, bu bildirimlerin süresinde yapılmamış olması nedeniyle ortaya çıkan sonuçlardan herhangi bir sorumluluğu yoktur.

B. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 • 1. “ALICI” ve SATICI arasında yaşanabilecek bir anlaşmazlık durumunda, işbu dokümanla belirlenen süreçlerin yerine getirilmesi amacıyla Tonermatik.com.tr”, anlaşmazlığa konu ürünün bedelini Tonermatik.com.tr Güvenli Alışveriş Hesabı” üzerinde bloke etme hakkına sahiptir. Tonermatik.com.tr” bu durumlarda işbu doküman ve Üyelik Sözleşmesi hükümleri doğrultusunda ürün bedelini ilgili tarafa iletecektir. Tonermatik.com.tr Üyelik Hesabı kullanılmadan, ürün satışıyla ilgili kabul veya ret beyanlarına ilişkin Tonermatik.com.tr'un hiçbir sorumluluğu yoktur.
 • 2. “ALICI”, “Site” üzerinden “Site”nin alt yapısını kullanarak yapmış olduğu satın alma talepleriyle SATICI tarafından belirlenmiş satış şartlarını ve usullerini de kabul etmiş sayılır. İş bu sözleşmede ve yasalarda tanınan istisnai haller dışında “ALICI” tarafından yapılan satın alma talepleri geri çekilemez veya iptal edilemez.
 • 3. “ALICI”, “Site” üzerinden yapmış olduğu satın alma işlemlerinde yalnızca, Tonermatik.com.tr'un Tonermatik.com.tr Güvenli Alışveriş Hesabı”na para transferini yaparak para borcunun ifasını gerçekleştirebilir. ALICI” Tonermatik.com.tr Güvenli Alışveriş Hesabı”na para transferini yaparak bedelin SATICIya aktarılması için temsilci olarak Tonermatik.com.tr”u yetkilendirmekte, SATICI ise işbu sözleşme ile belirlenen şartların oluşması halinde “ALICI” tarafından gönderilen bedelin temsilci sıfatıyla kendisine aktarılması için Tonermatik.com.tr”u yetkilendirmektedir. Para borcunun ifasının Tonermatik.com.tr'un Tonermatik.com.tr Güvenli Alışveriş Hesabı” dışında başka yollarla gerçekleştirilmesi durumunda Tonermatik.com.tr'un Tonermatik.com.tr Güvenli Alışveriş Hizmeti”ne ilişkin hiçbir sorumluluğu bulunmadığı gibi; “ALICI” ve SATICInın hak ve borçları da işbu sözleşmede belirtilen hükümlere tabi değildir.
 • 4. Tonermatik.com.tr”, satış bedelinin ifasında “ALICI”ya taksitle ödeme kolaylığı sunabilir. Bu durumda taksitli ödemeye ilişkin koşullar Tonermatik.com.tr” tarafından ödemenin gerçekleştirilmesi sırasında veya öncesinde “Site”nin ilgili bölümünde “ALICI”ya duyurulmaktadır. “ALICI” taksitli ödemeye karar verir ise “Site”nin ilgili bölümünde belirtilen koşulları da kabul etmiş olmaktadır.
 • 5. “ALICI”, SATICI tarafından satıma arz edilen ürün ve hizmetlerin ayıplı olup olmaması, listelenmesi, satışı yasaklı ürünlerden olup olmaması, niteliği, orijinalliği, ürünün tanıtımında kullanılan görsel, yazınsal ve işitsel açıklamaların doğruluğu veya tamlığı da dahil olmak üzere ürün ve hizmetle ilgili hiçbir konu hakkında Tonermatik.com.tr'un bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan eder.
 • 6. “ALICI”nın, SATICIya havale edilmesi için Tonermatik.com.tr Güvenli Alışveriş Hesabı”na gönderdiği satış bedeli, hizmet bedeli komisyonu kesildikten sonra SATICInın Tonermatik.com.tr'a bildirdiği bir banka hesabına transfer edilecektir. Bu süreçte Tonermatik.com.tr”, Tonermatik.com.tr Güvenli Alışveriş Hesabı”nda bulunan “ALICI” veya SATICInın parası üzerinde, Tonermatik.com.tr'un kendi adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmadığını kabul ve beyan eder. Hizmet bedeli kesintisinde prensip olarak; ürün bedelinin SATICIya gönderildiği her halde hizmet bedeli kesintisi gerçekleştirilecek ve fakat “hacking (dışardan hileli ve izinsiz erişim) şeklindeki rıza dışı oluşan işlemler sonucunda ürün bedelinin “ALICI”ya iade edildiği hallerde hizmet bedeli kesintisi yapılmayacaktır.
 • 7. SATICI, “Site”de sunduğu ürün ve hizmetler üzerinde çekişmesiz bir şekilde mutlak olarak tasarrufta bulunma hak ve yetkisine sahip olduğunu; bahsi geçen ürün ve hizmetlerin kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya fiili engel bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. SATICI “Site”de sunduğu ürün ve hizmetlerin satışı, ilanı yasak ürünler de dâhil olmak üzere “Üyelik Sözleşmesi”nde belirlenen veya “Site”nin ilgili yerlerinde belirtilen “Site”nin ve “Site”de sunulan hizmetlerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. SATICI, “Site”de sunduğu ürün ve hizmetlerin tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu, Tonermatik.com.tr'un ürün ve hizmetlerin arzı ve satışı konusunda, hiçbir sıfat altında kendisiyle doğrudan ve dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder. SATICI, “Site”de sunduğu ürün ve hizmetlerle ilgili satın alma talebinde bulunan “ALICI”ya söz konusu ürünün satışını ilanında belirttiği şekilde gerçekleştireceğini kabul ve taahhüt eder
 • 8. SATICI, “ALICI”nın Tonermatik.com.tr Güvenli Alışveriş Hesabı”na parayı göndermesi halinde işbu sözleşme ve “Site”de bulunan diğer sözleşmelerde öngörülen sistem ve yola uygun olmak üzere “ALICI”ya ürünün satışını gerçekleştireceğini ve ürün teslimini “ALICI” işbu sözleşmede belirtilen süreç ve sürelere uygun olarak tam ve eksiksiz bir şekilde ifa edeceğini kabul ve taahhüt eder.
 • 9. SATICI, satışa arz ettiği ve ilanında belirttiği ürün veya hizmetlerin yasaklı ürünlerden olmasından, ürün veya hizmetin üretilmesinin, çoğaltılmasının, satılmasının, dağıtılmasının veya herhangi bir şekilde satışa arzına ilişkin bir fiilde bulunulmasının yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek her türlü hukuki, ticari ve idari talebe karşı sorumlu olduğunu, bu yönde Tonermatik.com.tr'a yapılan taleplere karşı Tonermatik.com.tr'a her türlü adli, ticari ve idari makam önünde savunma yükümlülüğü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • 10. SATICI, “ALICI”ya ürün veya hizmeti zamanında ve satışa arzında belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan arî olarak göndereceğini ve teslimini sağlayacağını; ürün veya hizmetin “ALICI”ya satımı, mülkiyetinin ve ilgili haklarının devri ile Tüketici mevzuatından kaynaklanan tüm yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu kabul eder. SATICI işbu madde içerisinde belirtilen gönderme ve teslim yükümlülüğünü, Tonermatik.com.tr” tarafından onaylanmayan kargo firmaları aracılığıyla yerine getiremez.

EK.2 - Tonermatik.com.tr Yasaklı Ürün ve Hizmetler

Aşağıda Tonermatik.com.tr’da satılamayacak ürünlerin listesi verilmiştir. Ayrıca satışı söz konusu olan bir ürünün Tonermatik.com.tr’da ne şekilde sergileneceği, listeleneceği ve tanımlanacağı sitede açıklanmaktadır. Bu kurallara uygun olarak sergilenmeyen ürünlerin satışı Tonermatik.com.tr tarafından durdurulabilir. Bu durumda Tonermatik.com.tr, satıcıyı sergilemenin sona erdirildiği konusunda e-posta yoluyla bilgilendirir. Eğer, Tonermatik.com.tr’da satışa sunduğunuz ürün satıştan kaldırılmış ise;
 • a) Ürününüzün satışı veya ilan verilmesi ahlaka, hukuka veya etik kurallara aykırıdır.
 • b) Ürününüz Tonermatik.com.tr’un Yasaklı Ürünler bölümünün kapsamındadır.
 • c) Ürününüzün satışı veya ilan verilmesi bir üçüncü şahsın telif hakkı, tescilli markası veya başka hukuki bir hakkına tecavüz ediyordur.
 • d) Ürününüzü sergilemeniz, Tonermatik.com.tr’un sergileme kuralları’na uygun değildir.
 • e) Ürününüzün satışı ve ilan verilmesi ilgili kamu kurumu, meslek örgütü veya ilgili özel kuruluş tarafından izne veya belirlenmiş bir prosedüre tabidir ve siz bu izin ve prosedürün gerçekleştirilmiş olduğunu kanıtlayan ilgili bilgi ve belgeleri Tonermatik.com.tr’a göndermemişsinizdir.

Tonermatik.com.tr’DA SATILAMAYACAK ÜRÜNLER

 • Airbag ve ekipmanları
 • Alkol: Alkol içeren içecekler satılamaz. İstisnalar: Boş veya minyatür şişeler, koleksiyon malzemeleri ve şarap, şampanya, bira, konyak yapımında kullanılan malzemelerin (Fıçı, mantar vs.) satışı serbesttir.
 • Ateşli silahlar: Çalışır-çalışmaz vaziyette tüm ateşli silahların, caydırıcı sprey gazların, caydırıcı elektrikli copların, polisiye ve askeri kullanım amaçlı mühimmatın, silah sınıfına giren bıçak ve kamaların, satışı yasaktır. Silahlar, tabanca ve tüfekler, mühimmat, balisong bıçaklar, kelebek bıçaklar ve pirinç muştalar, silah yapımı ile ilgili her türlü malzeme, tarif, kroki, çizim benzeri bilgi kaynakları satışı yasaktır. Koleksiyon özelliği taşısa dahi ateşli silahlar satılamaz. İstisnalar: Koleksiyon özelliği olan, ateşli olmayan, 50 yıl ve öncesinde üretilmiş, kama, hançer, süngü, kın ve benzeri ürünler, oyuncak niteliğinde, boyalı top, su tabancası, paintball tabancaları satılabilir. Canlı hayvan: Uluslararası ticaret kuralları gereğince istisnalar dışında (akvaryumda yaşayan balıklar ve akvaryum bitkileri ve diğer akvaryum canlıları hariç) evcil-evcil olmayan canlı hayvan satışı Tonermatik.com.tr’da yasaktır.
 • Cinsel İçerik ve Pornografik Ürünler: Cinsel güç arttırıcı her türlü katkı maddesi ve benzeri ürünler: Para karşılığı cinsel ilişki içeren, yetişkin cinsel fantezi ürünleri ve pornografik yayınlar (VCD, DVD, VHS, Dergi), çocuk pornosu veya kabul edilemez özellikte başka cinsel materyaller (Cinsel eğitim ve benzeri tıbbi yayınlar hariç), üreme organlarını cinsel yönden teşhir eden ve 18 yaş sınırı bulunan cinsel içerikli görsel ürünlerin satışı yasaktır.
 • Çalıntı mallar, seri numarası çıkarılmış ürünle
 • Dinleme cihazları
 • Etkinlik Biletleri: Tüm spor dallarındaki karşılaşmaların bilet satışı Tonermatik.com.tr’da yasaktır. İstisnalar: Tonermatik.com.tr’da kültürel amaçlı gösteri biletleri satılabilir. Ancak biletler, bilet üzerindeki fiyattan daha pahalı satılamaz. Satış sayfasındaki görselde biletin fiyat kısmının net olarak görünmesi, ürün açıklaması kısmında etkinliğe ait tüm detayların açıkça ifade edilmesi, ayrıca bilet teslim koşullarının da net olarak belirtilmesi gerekir.
 • Fon & Hisse Senedi: Hisse senedi, tahvil, bono; yürürlükte olan, borsada işlem gören değerli evraklar, faizle para satışı (tefecilik) ve benzeri faaliyetler satılamaz.
 • Hacking (Web Ortamında Saldırma ve Program Kırma) Yazılımları: Web ortamında saldırma ve program kırma yazılımları. Yazılımlara, sunuculara veya web sitelerine yasa dışı bir şekilde erişmeyi sağlayan yazılımlar. Cep telefonlarına ve diğer iletişim veya içerik dağıtım sistemlerine/aygıtlarına yasa dışı erişime olanak sağlayan yazılımlar. Ücretsiz kablo hizmetleri almak için kablo veya uydu sinyallerini çözen decoder ürünler. Kablosuz internet bağlantılarını yakalayıp şifrelerini kıran yazılım ve ürünler satılamaz.
 • İlaç Testlerini Geçmeye Yönelik Yardımlar: Doping ilaçlarının, kokain ve benzeri uyuşturucu ürünlerin izlerini silme amaçlı ilaç temizleme karışımları ve idrar testi katkı maddeleri satılamaz.
 • Kaçak ve ithalatı yasak ürünler
 • Kontratlar
 • Kültür ve tabiat varlıkları
 • Kopya & Korsan Ürünler: Telif hakları kapsamında, her türlü ses, görüntü ve metin taşıyıcılarının, korsan kitap vb. bandrolsüz satışı yasaktır. İstisnalar: Bandrol yasasından önce üretilmiş ve ticari ürün kapsamından çıkmış koleksiyon özelliğindeki plaklar ve kasetler satılabilir.
 • Lensler ve Gıda Takviyeleri: 5193 sayılı kanun gereği lens satışı il sağlık idarelerinden alınan ruhsata tabi olduğundan Tonermatik.com.tr’da her türlü lens satışı yasaktır. Sağlık ürünlerinin satışında hastalıkları önleyici-tedavi edici özellikler belirtilerek alıcıları yanıltacak bilgilerin kullanılması ve bu bilgileri içeren ürünlerin listelenmesi yasaktır.
 • Lisanssız oyunlar
 • Maymuncuk ve kilit açıcılar
 • Mucize Tedavi Ürün veya Hizmetleri: Mucize tedavi taahhüt eden ve içeren ürünler. Tıbbi olmayan her türlü tedavi öneren ürünler satılamaz.
 • Organ Satışı: İnsan organlarının satışı, organ ticareti suç ve yasaktır.
 • Promosyon ürünleri: Promosyon amaçlı, ücretsiz olarak dağıtılan ürünlerin satışı Tonermatik.com.tr’ da yasaktır.
 • Reçeteyle Satılan İlaçlar: Doktor reçetesiyle verilen ilaçların tanıtımı veya satışı yasaktır.
 • Resmi kıyafetler ve üniformalar: Kamu hizmetinde kullanılan üniforma ve aksesuarların satışı Tonermatik.com.tr’ da yasaktır.
 • Sahte Belgeler: Sahte kimlikler, pasaportlar, diplomalar ve asalet unvanları satılamaz
 • Sahte veya Replika ürünler: Tescilli bir markanın ürünlerinin, izinsiz olarak üretilen taklitlerinin satışı Tonermatik.com.tr’ da yasaktır.
 • Şans Oyunları: Sonucu belli olmamış şans oyunlarına ait, bilet, kupon vb. belgeler satılamaz.
 • Taklit Tasarım Ürünleri: Tasarımcı ürünlerinin kopyaları veya imitasyonları olan ürünler satılamaz.
 • Telif hakkına sahip ürünler: Her türlü eser, fonogram, yapım ve radyo televizyon kuruluşlarının gerçekleştirdikleri yayınları üzerindeki haklara karşı oluşabilecek olası ihlaller suç teşkil etmektedir. Dolayısıyla eser sahiplerinden ve bağlantılı hak sahiplerinden izin alınmaksızın; DivX, MP3, AVI, MPG, MPEG, WMP ve sair formatlardaki eser, fonogram, yapım ve yayınların, CD, DVD gibi taşıyıcılar üzerinde, doğrudan veya dolaylı olarak çoğaltılması, dağıtılması, satılması, kiralanması veya internet ortamında paylaşıma sunulması/satılması yasaktır.
 • Telsiz: “Telekomünikasyon Kurumu” ve “Kısa Mesafe Erişimli Telsiz Cihazları (KET) Yönetmeliği”ne uygun olmayan ve lisans gerektiren tüm telsizler satılamaz.
 • Trafik Aygıtları ve Radar Detektörler: Radar kilitleyiciler, araç plakası örtüleri, trafik işareti değiştiriciler ve ilişkili ürünler satılamaz. Polis radarlarını tespit eden, çalışan veya çalışmayan her türlü radar detektörünün satışı yasaktır.
 • Toplu elektronik posta adresi listeleri
 • Tütün mamulleri & Elektronik Sigaralar: Tütün ve tütün mamulü içeren ürünlerin, sigarayı bırakmaya yardımcı olduğu iddia edilen nikotin kartuşlu yapay sigaraların satışı Tonermatik.com.tr’ da yasaktır. İstisnalar: Koleksiyon amaçlı tütün ve tütün mamulü içeren ürün aksesuarlarının (sigara tabakası, pipo aksesuarları, nargile vb.) satışı yapılabilir.
 • TV dekoderleri ve şifreli yayın çözücüler: Digitürk vb. şifreli yayın yapan kuruluşların, şifrelerini kırmak amacıyla üretilmiş, dekoder ve benzeri aksesuarların ve de şifreli yayın yapan kuruluşların her türlü yayın içeriğinin satışı Tonermatik.com.tr’ da yasaktır.
 • Ürün vasfına sahip olmayan listelemeler: Tonermatik.com.tr’da ürün vasfı taşımayan listelemelerin gerçekleştirilmesi yasaktır.
 • Yanıcı ve Patlayıcı Maddeler: 14.8.1987 tarih ve 87/12028 sayılı tekel dışı bırakılan patlayıcı maddelere av malzemesi ve benzerinin üretimi, ithali, taşınması, saklanması, depolanması, satışı, kullanılması, yok edilmesi, denetlenmesi usul ve esaslarına ilişkin tüzük gereği, Tonermatik.com.tr’da şenlik ve işaret fişekleriyle oyun ve eğlence aracı olan patlayıcı maddelerin beş kilogram üstü olan miktarlardaki satışları yasaktır.
 • Yasaklı Yayınlar: Türkiye Cumhuriyeti kanunları kapsamında yayını ve dağıtımı suç teşkil eden her türlü bölücü, ırkçı, irticai ve illegal siyasi düşünce ve oluşumları övücü kitap, dergi, gazete, kaset, CD, VCD, DVD ve benzeri yayınlara ait ilanlar yasaktır.
 • Yasal olmayan maddeler: Yasal olmayan doğal ya da kimyasal maddeler, her türlü uyuşturucu madde satılamaz.
 • Lisanssız yazılımlar
 • Yiyecek maddeleri: Kamu sağlığını tehdit eder nitelikte; ambalajsız, Tarım Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu esaslara aykırı imal edilmiş, ambalajında imalat bilgileri ve son kullanma tarihi yer almayan gıda maddelerinin satışı Tonermatik.com.tr’da yasaktır. İstisnalar: Tonermatik.com.tr’da uygun ambalajlı konserve vb. hazır gıdaların satışı serbesttir. Gıda ürünlerinin satışı esnasında teslimat ve son kullanma tarihi bilgilerinin alıcılara bildirilmesi gerekmektedir.
 • Tonermatik.com.tr’da “organik tarım sertifikası”na sahip olan gıda ürünlerin satışı gerçekleştirilebilir. Ancak 5262 sayılı kanun gereği, üretici firmanın sahip olduğu organik tarım sertifikasının alıcıya sunulması gerekmektedir
 • Yurtdışından kargo yoluyla gelen ürün: Herhangi bir ürünün direkt yurtdışından kargolanmak suretiyle satışının yapılması yasaktır.
 • Yüz fotoğrafı, isimler ve imzalar